Home 2020فوریه17
شبیه سازی جریان پریودیک با فلوئنت | Modeling Periodic Flow Fluent

شبیه سازی جریان پریودیک با فلوئنت | Modeling Periodic Flow Fluent

شبیه سازی جریان پریودیک با استفاده از نرم افزار فلوئنت ، یکی از متداول ترین روش های شبیه سازی عددی می باشد.همان گونه که می دانیم یکی از مهم ترین پدیده های فیزیکی در صنعت، تولید بخار در بویلرهای بازیاب (Heat Recovery Steam Generator) و بویلرهای حرارتی می باشد. این پدیده بسیار مهم را می […]

Read More