Home 2020مارس23

8 پیشنهاد برای زندگی کرونایی دانشجویان! | دی ال دانشجو | سرزمین پروژه‌های دانشجویی | دی ال دانشجو

کرونا، دیو بی سر! کرونا، بیماری واگیرداری که امروزه به وفور اسمش را میشنویم و اخبارش را دنبال میکنیم. همان بیماری که اکثر دانشجویان در ابتدا بخاطر تعطیلی قابل‌توجهی که ایجاد کرده بود احساس خوشحالی میکردند. اما الان بعد از گدشت یک ماه از آغاز رسمی تعطیلات، احساس تنهایی، راکد بودن و درماندگی میکنند و […]

Read More

8 پیشنهاد برای زندگی کرونایی دانشجویان! | دی اِل دانشجو | سرزمین فایل های دانشجویی | دی اِل دانشجو

کرونا، بیماری واگیرداری که امروزه به وفور اسمش را میشنویم و اخبارش را دنبال میکنیم. همان بیماری که اکثر دانشجویان در ابتدا بخاطر تعطیلی قابل‌توجهی که ایجاد کرده بود احساس خوشحالی میکردند. اما الان بعد از گدشت یک ماه از آغاز رسمی تعطیلات، احساس تنهایی، راکد بودن و درماندگی میکنند و احساس میکنند دیوار های […]

Read More

8 پیشنهاد برای زندگی کرونایی دانشجویان! – دی اِل دانشجو | سرزمین فایل های دانشجویی | دی اِل دانشجو

کرونا، بیماری واگیرداری که امروزه به وفور اسمش را میشنویم و اخبارش را دنبال میکنیم. همان بیماری که اکثر دانشجویان در ابتدا بخاطر تعطیلی قابل‌توجهی که ایجاد کرده بود احساس خوشحالی میکردند. اما الان بعد از گدشت یک ماه از آغاز رسمی تعطیلات، احساس تنهایی، راکد بودن و درماندگی میکنند و احساس میکنند دیوار های […]

Read More